Danh sách so sánh

Sắp xếp theo:

Giá chỉ từ1.687.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 1m²: 36

Căn hộ

Giá chỉ từ1.687.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 1m²: 36

Căn hộ

Giá chỉ từ1.829.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 1m²: 38

Căn hộ

Giá chỉ từ1.829.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 1m²: 38

Căn hộ

Giá chỉ từ1.867.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 1m²: 40

Căn hộ

Giá chỉ từ1.867.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 1m²: 40

Căn hộ

Giá chỉ từ2.088.000.000 VND/Hết hàng
Giá chỉ từ2.088.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 1m²: 40

Căn hộ

Giá chỉ từ2.944.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 2m²: 66

Căn hộ

Giá chỉ từ2.944.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 2m²: 66

Căn hộ

Giá chỉ từ3.099.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 2m²: 69

Căn hộ

Giá chỉ từ3.099.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 2m²: 69

Căn hộ

Giá chỉ từ3.160.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 2m²: 66

Căn hộ

Giá chỉ từ3.160.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 2m²: 66

Căn hộ

Giá chỉ từ3.200.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 2m²: 68

Căn hộ

Giá chỉ từ3.200.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 2m²: 68

Căn hộ

Giá chỉ từ3.217.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 2m²: 73

Căn hộ

Giá chỉ từ3.217.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 2m²: 73

Căn hộ

Giá chỉ từ3.236.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 2m²: 72

Căn hộ

Giá chỉ từ3.236.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 2m²: 72

Căn hộ