Danh sách so sánh

Giá chỉ từ5.664.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 4m²: 143

Căn hộ

Giá chỉ từ5.664.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 4m²: 143

Căn hộ

Giá chỉ từ5.735.000.000 VND/Còn 24 căn

Số phòng ngủ: 4m²: 131

Căn hộ

Giá chỉ từ5.735.000.000 VND/Còn 24 căn

Số phòng ngủ: 4m²: 131

Căn hộ

Giá chỉ từ5.841.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 4m²: 151

Căn hộ

Giá chỉ từ5.841.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 4m²: 151

Căn hộ

Giá chỉ từ5.910.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 4m²: 143

Căn hộ

Giá chỉ từ5.910.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 4m²: 143

Căn hộ

Giá chỉ từ6.150.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 4m²: 150

Căn hộ

Giá chỉ từ6.150.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 4m²: 150

Căn hộ

Giá chỉ từ6.228.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 4m²: 144

Căn hộ

Giá chỉ từ6.228.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 4m²: 144

Căn hộ

Giá chỉ từ6.277.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 4m²: 155

Căn hộ

Giá chỉ từ6.277.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 4m²: 155

Căn hộ

Giá chỉ từ6.540.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 4m²: 143

Căn hộ

Giá chỉ từ6.540.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 4m²: 143

Căn hộ

Giá chỉ từ6.835.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 4m²: 157

Căn hộ

Giá chỉ từ6.835.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 4m²: 157

Căn hộ

Giá chỉ từ6.855.000.000 VND/Còn 10 căn
Giá chỉ từ6.855.000.000 VND/Còn 10 căn

Số phòng ngủ: 4m²: 143

Căn hộ